“Кыргыз Республикасында GAMETти колдонуу боюнча Нускамалардын”

Кыргыз Республикасынын авиациялык эрежелериндеги (КРАЭ) өзгөртүүлөрдү эске алуу менен 2016-жылдын 29-апрелинде “Кыргыз Республикасында GAMETти колдонуу боюнча Нускамалардын” 2-басылышы чыгарылды.

2016-жылдын  2-ноябрында  «Кыргыз Республикасында GAMETти колдонуу боюнча нускамаларга»  Ѳзгѳртүү №1 чыгарылды.

Нускамалардын GAMET

Ѳзгѳртүү №1